ประวัติบริษัท

ประวัติของบริษัทไทยฮั้วแพลนเทชั่น  จำกัด

 

     บริษัทไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด  ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18 กรกฎาคม  2550 โดยท่าน  ดร.หลักชัย  กิตติพล เป็นประธานกรรมการจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านเกษตรเพาะปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมด้วยการปลูต้นไม้ทดแทนให้ป่ากลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิมเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

     ปี พ.ศ. 2550-2552 บริษัทฯ ได้ขอใช้พื่นที่บางส่วนของ บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน) สาขาอุดรธานี เป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ต่อมาเมื่อเดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2552 ได้ย้ายสำนักงานมายังที่ตั้งแห้งใหม่ คือ 29/13-14 หมู 8 ถนนรอบเมือง(ดงวัด) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่และใช้เป็นสถานที่ดำเนินงานมาจนถึงทุกวันนี้

     ปัจจุบันบริษัทฯได้พัฒนาโครงการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องและได้ขยายพื้นที่ครอบคลุมในเขตภูมิภาคตะวันออกฌฉียงเหนือและภาคอื่น ๆ หลายจังหวัด อาทิเช่น อุดระานี ขอนแก่น หนองคาย นครพนม สกลนคร พิษณุโลกและกาญจนบุรี เป็นต้น

วิสัยทัศน์(Vision)

 

         มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันเบรคครบวงจร เพื่อการฟื้นฟูป่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

 

พันธกิจ(Mission)

 

         1.พัฒนาและขยายพื้นที่เพาะปลูกสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันครบวงจร

         2. ขยายธุรกิจสู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมัน

         3.พัฒนาองค์ความรู้ด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

         4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า

 

คำขวัญ(Slogan)

         บุคลากรเข้มแข็ง องค์กรก้าวไกล การเกษตรก้าวหน้า